Informacija o zaštiti osobnih podataka

 

Ova Informacija primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane Cittra, obrta za ugostiteljstvo, Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju (npr. slučajevi obrade podataka specifični za pojedine objekte).

VODITELJ OBRADE
Cittar, obrt za ugostiteljstvo za hotelijerstvo i turizam, 52466 Novigrad, Prolaz Venecije 1, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

  • slanjem upita na email adresu: katjusa.cittar@gmail.com

 

1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

 

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i na druge dopuštene način obrađujemo u sljedeće svrhe.

 

Rezervacija

 • Prilikom rezervacije smještaja i drugih usluga prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama, osobito kako bi Vas mogli kontaktirati (npr. broj telefona/mobitela, email adresa), odnosno nedvojbeno povezati izvršenu rezervaciju s Vama i drugim gostima koji putuju s Vama (npr. ime i prezime, datum rođenja, broj gostiju, datum dolaska, datum odlaska).

Bez ovih podataka ne možemo sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama.

Iznimno, prilikom rezervacije izvršene na web stranicama naših partnera prikupljamo pored naprijed navedenih podataka i druge podatke koje partner odredi kao obvezne i bez kojih se ugovor ne može sklopiti.

Registracija

 • Prilikom Vaše registracije u objektu (check-in) prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi poštivanja naših pravnih obveza prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Prema trenutno važećim propisima dužni smo prikupiti sljedeće podatke: prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska odnosno odlaska iz objekta, spol, napomena (temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe).

Bez ovih podataka ne smijemo Vam pružiti uslugu smještaja.

Sigurnosno-tehničke mjere

 • Prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti, kartice-ključevi koji mogu pokazati Vašu lokaciju i sl.) kako bi zaštitili Vas i Vašu imovinu, ostale goste i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.

Sigurnosno-tehničke mjere koje postoje u kojem od naših objekata ne mogu se isključiti iz primjene na zahtjev pojedinog gosta.

Statističke analize za interne potrebe

 • Vaše osobne podatke obrađujemo u statističke svrhe kako bismo prikupili informacije o našem poslovanju i našim uslugama. Podaci se obrađuju na način koji ne dozvoljava Vašu identifikaciju (tzv. depersonalizirani podaci).

 

2. KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke koje smo dužni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u sustav eVisitor, prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa te drugim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Također, Vaše podatke prosljeđujemo drugim Voditeljima obrade ako je to potrebno za pružanje usluge smještaja ili drugih usluga (npr. ako ste uz uslugu smještaja rezervirali i uslugu turističkog transfera koju pruža naš ugovorni partner).

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe (GDPR), primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela.

 

3. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

 

Vaše osobne podatke pohranjujemo:

 • u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza: – primjerice podatke iz knjige gostiju dužni smo čuvati najmanje 2 godine od isteka kalendarske godine u kojoj je gost boravio u našem objektu, a ti se podaci moraju čuvati 10 godina u sustavu eVistor;
 • dodatno, prema propisima iz područja računovodstva dužni smo 11 godina čuvati izdane račune, a time i osobne podatke koji su u njima sadržani.
  u trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci iz zahtjeva/upita za rezervaciju i potvrde rezervacije, podaci vezani uz članstvo u loyalty programima, sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.);
 • sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;
 • 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;
 • 6 mjeseci (snimke – videonadzor).

 

4. VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

 

a. PRAVO NA PRISTUP

 

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

 

b. PRAVO NA ISPRAVAK

 

Vaše je pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

c. PRAVO NA BRISANJE

 

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

 

d. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

 

Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

e. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

 

f. PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

 

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

 

g. ADMINISTRATIVNI TROŠAK

 

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

 

h. PRAVO NA PRITUŽBU I PRIGOVOR

 

Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.
Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: katjusa.cittar@gmail.com.
Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR). Pritužbu možete podnijeti npr. nadzornom tijelu u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto ili u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).
*** Voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

 

5. IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKE

 

Vaše podatke (ime i prezime, email adresa i jezik) koristimo kako bismo usluge i promidžbene (marketinške) materijale personalizirali te prilagodili upravo Vama. Usluge i materijale personaliziramo kroz izradu profila (npr. takozvana segmentacija) koji nam pomažu da pobliže shvatimo Vaše interese. Izrada profila Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.
Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo